Bankomatuose ne visada yra smulkių pinigų

www.lzinios.lt Ša­lies ko­mer­ci­nių ban­kų gry­nuo­sius pi­ni­gus pri­iman­tys ban­ko­ma­tai pri­ima vi­sų apy­var­to­je cir­ku­liuo­jan­čių ku­piū­rų li­tus, ta­čiau no­ri­mo no­mi­na­lo bank­no­tus ne vi­sa­da pa­vyks iš­siim­ti iš pa­pras­tų ban­ko­ma­tų.

Vil­nie­čiui Sil­ves­trui vie­ną dar­bo die­nos ry­tą ne­pa­vy­ko iš­siim­ti 40 li­tų iš „Swed­bank“ ban­ko­ma­to, esan­čio sos­ti­nės Ge­di­mi­no pros­pek­te. „Sąs­kai­to­je tu­rė­jau dau­giau pi­ni­gų, ta­čiau tą­dien tu­rė­jau mo­kė­ti įmo­ką ban­kui už būs­to pa­sko­lą, tad ke­ti­nau pa­lik­ti pi­ni­gus sąs­kai­to­je, iš­siim­ti tik ne­di­de­lę su­mą. Nu­ste­bau, kad ban­ko­ma­to ekra­ne ro­do­ma ma­žiau­sia su­ma bu­vo 100 li­tų, o su­rin­kus skai­čių 40 pa­si­ro­dy­da­vo už­ra­šas, kad no­ri­ma iš­siim­ti su­ma yra per ma­ža. Anks­čiau „Swed­bank“ ban­ko­ma­tuo­se be prob­le­mų bū­da­vo ga­li­ma iš­siim­ti dvi ku­piū­ras po 20 li­tų“, - ste­bė­jo­si vil­nie­tis. Tie­sa, jis ran­kų ne­nu­lei­do ir per ke­le­tą mi­nu­čių nu­žings­nia­vęs iki ki­to „Swed­bank“ ban­ko­ma­to ša­lia Sei­mo rū­mų tiks­lą pa­sie­kė – 40 li­tų iš­siė­mė.

„Gal „Swed­bank“ kei­čia ban­ko­ma­tus ir nau­juo­se jau bus ga­lim iš­siim­ti ne ma­žes­nio kaip 100 li­tų no­mi­na­lo bank­no­tus?“ - LŽ klau­sė vy­ras.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).