Gera žinia: seimas pritarė pirmam įstatymo pakeitimui - bankų privalomas atsakymas per 30 d.

Vakar  seimas pritarė svarstymui Bankų įstatymo 56 straipsnio papildymo įstatymo projekto /dėl privalomo banko atsakymo per 30 dienų/  XIP-2749 ( registracijos data –  2010-12-18,   TD -2010-12-21,   ETD-2010-12-31) paskiriant pagrindinį seimo biudžeto ir finansų komitetą  ir numatant svarstymo datą  2011-05-06.

Toliau - išrašas iš 2011-03-15 vakarinio seimo posėdžio stenogramos Nr. 297

15.58 val.

Ban­kų įsta­ty­mo 56 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIP-2749 ( pa­tei­ki­mas )

Ima­mės ki­tų va­ka­ri­nio po­sė­džio dar­bo­tvarkės punk­tų. Du klau­si­mai, su­si­ję su ban­kais. Ban­kų įsta­ty­mo 56 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas. Pra­ne­šė­jas – K. Gla­vec­kas. Pro­jek­to re­gist­ra­ci­jos Nr. XIP-2749. Pa­tei­ki­mas. Pra­šom, pro­fe­so­riau.

K. GLAVECKAS ( LSF ) . Ger­bia­ma­sis po­sė­džio pir­mi­nin­ke, ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tei­kiu jums įsta­ty­mo pro­jek­tą, tai Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ban­kų įsta­ty­mo 56 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris at­si­ra­do dar­bo gru­pės, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta pra­ei­tų me­tų rug­sė­jo 28 d., dė­ka. Ši­ta dar­bo gru­pė, val­dy­bos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė va­di­no­si Dar­bo gru­pė ver­slo ir ban­ko san­ty­kių ir ver­slo ak­re­di­ta­vi­mo klau­si­mams nag­ri­nė­ti. Ši­ta dar­bo gru­pė, iš­nag­ri­nė­ju­si dau­gy­bę pa­sta­bų ir si­tu­a­ci­jų, ku­rios su­si­klos­to tarp ban­ko ir klien­tų, pri­ėmė spren­di­mą ir siū­ly­mą, kad rei­kia ko­re­guo­ti, įves­ti pa­pil­do­mą ko­rek­ci­ją į 56 straips­nį, ku­ria­me bū­tų api­brėž­tas lai­kas, per ku­rį ban­kas tu­rė­tų at­sa­ky­ti sa­vo klien­tui. Da­bar­ti­niu me­tu pa­gal Mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo 48 straips­nį ban­kai ne­pri­va­lė­jo klien­tams at­sa­ky­ti apie kre­di­to są­ly­gų pa­kei­ti­mą ar vi­sus ki­tus klau­si­mus, ku­rie tarp jų iš­ky­la. Ši­tuo įsta­ty­mu yra api­brė­žia­ma prie­vo­lė ban­kams per 30 ka­len­do­ri­nių die­nų at­sa­ky­ti į tuos klau­si­mus, ku­rie pa­teik­ti raš­tiš­kai. Esant ypa­tin­giems at­ve­jams, tas ter­mi­nas ga­li bū­ti pra­tęs­tas iki 45 die­nų, bet ne dau­giau. To­dėl siū­lau pri­tar­ti ši­tam įsta­ty­mo pro­jek­tui, ku­ris ne­rei­ka­lau­ja nei biu­dže­to iš­va­dų ir ku­ris yra iš tik­rų­jų nau­din­gas kre­di­tų tu­rė­to­jams ir kre­di­tų ėmė­jams. Ki­taip ta­riant, jie tu­ri tei­sę ži­no­ti ir gau­ti kon­kre­tų raš­tiš­ką at­sa­ky­mą iš ban­kų apie są­ly­gų pa­si­kei­ti­mą ar­ba ki­tus da­ly­kus, ku­rie su­si­ję tar­pu­sa­vio san­ty­kiais. Ačiū.

PIRMININKAS. Ačiū. Net ke­tu­ri Sei­mo na­riai no­ri pa­klaus­ti. E. Klum­bys pir­ma­sis. Pra­šom, ko­le­ga.

E. KLUMBYS ( TTF ) . Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­riu iš es­mės. Sa­ky­ki­te, ar tai yra iš­vis lo­giš­ka – gin­čas tarp ban­ko ir klien­to, ir ši­tą gin­čą spren­džia ban­kas. Ne kas nors neut­ra­lus. Ir dar svar­biau­sia, kad tai yra stip­res­nė ins­ti­tu­ci­ja. Pa­aiš­kin­ki­te iš vi­so ši­tą lo­gi­ką. Gal grei­tai ir krep­ši­ny­je bus taip? Stip­res­nė ko­man­da nu­spręs, kam skir­ti bau­dą ar ne­skir­ti, nes prin­ci­pas tai yra tas pats.

K. GLAVECKAS ( LSF ) . La­bai ačiū. Iš prin­ci­po, iš es­mės čia kal­ba­ma vi­siš­kai apie ki­tą da­ly­ką. Čia yra kaip tik api­brė­žia­ma. Da­bar­ti­niu me­tu klien­tas, krei­pę­sis į ban­ką, ne­gau­na at­sa­ky­mo, ga­li gau­ti, ga­li ne­gau­ti. Pa­gal ši­tą mū­sų ko­rek­ci­ją įve­da­ma, kad jis tu­rės duo­ti at­sa­ky­mą per 30 die­nų. Tai vie­na. Vi­sais ki­tais at­ve­jais na­tū­ra­lu, tas, kas… Ma­to­te, klaus­da­mas tu­ri­te ome­ny tai, ko­dėl ban­kas pik­tnau­džiau­ja sa­vo pa­dė­ti­mi. Bet to­kia yra su­si­klos­čiu­si tra­di­ci­ja, ga­lų ga­le nor­ma­li si­tu­a­ci­ja, tas, kas sko­li­na pi­ni­gus, ir pi­ni­gų sko­lin­to­jas. Tas, kas sko­li­na pi­ni­gus, ke­lia rei­ka­la­vi­mus sko­lin­to­jui. Čia kaip ta­me se­na­me anek­do­te. Kai at­ei­na į par­duo­tu­vę pirk­ti mė­sos, žiū­ri – mė­sa kai­nuo­ja 3 do­le­rius. Sa­ko, pas ta­ve la­bai bran­gi mė­sa. Tas at­sa­ko, o ko­dėl tu ne­per­ki ša­lia sa­vęs iš par­duo­tu­vės, kur 2 do­le­riai. Sa­ko, kad ten da­bar nė­ra. At­sa­ko, kai aš ne­tu­riu mė­sos, tai ir­gi už 2 do­le­rius par­duo­tu, o kai tu­riu, už 3 par­duo­du. Tai čia ly­giai tas pat ir su ban­kais yra. Iš tik­rų­jų, kai žmo­nės at­ėjo sko­lin­tis, vie­naip ar ki­taip bu­vo vie­nos są­ly­gos ir, na­tū­ra­lu, žmo­nės su ban­kais su­ta­rė. Da­bar­ti­niu me­tu su­si­klos­tė to­kie san­ty­kiai, kad ban­kai iš tik­rų­jų pra­dė­jo spaus­ti klien­tus, ir spaus­ti net ne­in­for­muo­da­mi, dau­ge­liu at­ve­jų ne­in­for­muo­da­mi apie pa­si­kei­tu­sias są­ly­gas ir į vi­sus da­ly­kus ne­at­sa­ky­da­mi raš­tu, o tai yra la­bai svar­bu žmo­nėms. Mes ši­tuo įsta­ty­mu pa­da­ro­me ko­rek­ci­ją, ki­taip sa­kant, pa­sa­ko­me, kad tas ter­mi­nas tu­ri bū­ti api­brėž­tas ir la­bai aiš­kus tu­rė­tų bū­ti ter­mi­nas – 30 die­nų ir eks­tra­or­di­na­ri­niu at­ve­ju 45 die­nos. Tai su­de­rin­ta su Ban­kų aso­cia­ci­ja, ban­ki­nin­kais ir ver­sli­nin­kais. Aš mi­nė­jau, dar­bo gru­pė bu­vo su­da­ry­ta val­dy­bos spren­di­mu ver­slo ir ban­ko kre­di­ta­vi­mo san­ty­kiams tir­ti. Tai yra jų ini­cia­ty­va.

PIRMININKAS. Ačiū. K. Kuz­mins­kas. Pra­šom, ko­le­ga.

K. KUZMINSKAS ( TS-LKDF ) . Ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, aš no­rė­čiau pa­klaus­ti jū­sų dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ban­ko. Fak­tiš­kai pa­gal tei­si­nę ba­zę šiuo me­tu jis at­lie­ka ko­mer­ci­nių ban­kų kon­tro­lę ir t. t. Kaip čia reg­la­men­tuo­ti tą to­les­nę veik­lą? Ar ne ge­riau bū­tų, kad Lie­tu­vos ban­kui pa­ve­da­me, kad jam skun­dus ra­šy­tų, ir ta­da Lie­tu­vos ban­kas ži­no­tų pa­dė­tį, kas de­da­si ko­mer­ci­niuo­se ban­kuo­se, ir pri­im­tų ati­tin­ka­mus spren­di­mus, kar­tu at­sa­ky­tų pa­reiš­kė­jui. Ačiū.

K. GLAVECKAS ( LSF ) . La­bai ačiū. Ma­to­te, dar įpai­nio­ti tre­čią as­me­nį Lie­tu­vos ban­ką, kad skun­dus tir­tų, aš ma­nau, kad tai bū­tų per­tek­li­nis da­ly­kas. Da­bar­ti­niu me­tu Ko­mer­ci­nių ban­kų prie­žiū­ros de­par­ta­men­tas iš tik­rų­jų pri­žiū­ri ko­mer­ci­nius ban­kus, taip pat ir kaip jie dir­ba su klien­tais. Bet pa­grin­di­nis tiks­las ar­ba prie­žiū­ros funk­ci­ja yra su­si­ju­si su ban­ko lik­vi­du­mo ir ki­tais pa­ra­met­rais, ku­rie už­tik­ri­na vi­sos ban­ki­nės ir fi­nan­si­nės sis­te­mos sta­bi­lu­mą. Jei­gu at­ski­rų klien­tų skun­dai bū­tų ad­re­suo­ja­mi per Lie­tu­vos ban­ką, na­tū­ra­lu, Lie­tu­vos ban­kas ne­tu­ri nei žmo­nių, nei to­kių sky­rių, ku­rie ga­lė­tų nag­ri­nė­ti to­kius at­ve­jus. To­dėl mes kal­ba­me apie ben­drą prin­ci­pą, ku­ris, dar kar­tą pa­kar­to­ju, iš­plau­kia iš to, kad ver­sli­nin­kų ir ban­ki­nin­kų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tarp jų pri­ėmė to­kį siū­ly­mą, ku­ris, jų nuo­mo­ne, pa­ge­rin­tų jų san­ty­kius, vi­sų pir­ma ver­sli­nin­kų, ku­rie yra kre­di­to ga­vė­jai.

PIRMININKAS. Ačiū. V. M. Čig­rie­jie­nė. Pra­šom, pro­fe­so­re.

V. M. ČIGRIEJIENĖ ( TS-LKDF ) . La­bai ačiū. Ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau, ko­dėl vis dėl­to Lie­tu­vos ban­kai ne­tu­ri jo­kios įta­kos ko­mer­ci­niams ban­kams ir ka­da ban­kai pra­dės tar­nau­ti klien­tui? Jie nie­ka­da ne­tar­naus, nes vie­nas – ma­žas, ki­tas – di­de­lis, ere­lis. Ir nie­ka­da ne­nu­ga­lės. O iš ko ban­kai gy­ve­na? Gy­ve­na iš klien­tų. Kaip jū­sų vi­są ši­tą įsta­ty­mą pa­aiš­kin­ti pa­pras­tam žmo­gui? Ačiū.

K. GLAVECKAS ( LSF ) . La­bai ačiū. Čia ne ši­to įsta­ty­mo klau­si­mas, bet ga­lė­čiau at­sa­ky­ti. Iš tik­ro Lie­tu­vos ban­ko funk­ci­ja yra pri­žiū­rė­ti ko­mer­ci­nius ban­kus. Pa­grin­di­niai rei­ka­la­vi­mai yra su­si­ję su eko­no­mi­niais rei­ka­la­vi­mais: su lik­vi­du­mu, pa­kan­ka­mu ka­pi­ta­lu ir ki­tais da­ly­kais, kas yra ne­pa­pras­tai svar­bu. Nes nuo tų eko­no­mi­nių pa­ra­met­rų, ku­rie yra pri­žiū­ri­mi Lie­tu­vos ban­ko, pri­klau­so ban­ko sis­te­mos sta­bi­lu­mas: ar ji sta­bi­li, ar ne­sta­bi­li, ar ban­kas ban­kru­tuo­ja, ar ne­ban­kru­tuo­ja. Tai štai Lie­tu­vo­je per vi­są tą kri­zę, ne­žiū­rint tos iš tik­ro įtemp­tos fi­nan­si­nės si­tu­a­ci­jos, nė vie­nas ban­kas ne­ban­kru­ta­vo. Tai jau yra tam tik­ra pras­me tei­gia­mas re­zul­ta­tas.

Da­bar dėl to, kad ko­mer­ci­niai ban­kai tu­rė­tų bū­ti la­biau kon­tro­liuo­ja­mi, tai pa­gal da­bar­ti­nę ban­ki­nin­kys­tės sis­te­mą iš es­mės ban­kas tu­ri pa­kan­ka­mai in­stru­men­tų kon­tro­liuo­ti ko­mer­ci­nius ban­kus per pro­cen­tus, ga­lų ga­le per dis­kon­to nor­mas, ki­tus da­ly­kus, tik klau­si­mas, kaip jis tas prie­mo­nes nau­do­ja. Bet vi­sų tų prie­mo­nių nau­do­ji­mo pa­sek­mė yra ban­kų veik­los ro­dik­liai. Ir da­bar­ti­niu me­tu, kri­zės me­tu, jų iš­si­lai­ky­mas ir ne­ban­kru­ta­vi­mas, ir ne­pra­šy­mas pa­ra­mos iš vy­riau­sy­bi­nių ar ki­tų fon­dų, kas bu­vo rei­ka­lin­ga, pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jos ar­ba Len­ki­jos ban­kams, ar­ba mū­sų kai­my­nės Lat­vi­jos PAREX ban­kui, tai pas mus to ne­bu­vo. Ga­li­ma kal­bė­ti apie vi­sos sis­te­mos kei­ti­mą, bet tai yra vi­siš­kai ki­tas klau­si­mas ir ki­tų įsta­ty­mų da­ly­kas. Ačiū.

PIRMININKAS. Pas­ku­ti­nis – ko­le­ga B. Pau­ža. Pra­šom.

B. PAUŽA ( LSDPF ) . Ačiū. Ger­bia­ma­sis pro­fe­so­riau, ar jums ne­at­ro­do, kad jūs ei­li­nį kar­tą pa­tai­kau­ja­te ko­mer­ci­niams ban­kams sa­vo ši­tuo pa­siū­ly­mu? Kas iš to, kad jūs nu­sta­to­te tuos ter­mi­nus, bet vi­siems aiš­ku, ką tas ban­kas pa­aiš­kins pra­ėjus tam ter­mi­nui, ir tas klien­tas vis tiek bus, kaip čia bu­vo mi­nė­ta, sil­pnes­nė­je po­zi­ci­jo­je. Tai kam tas rei­ka­lin­ga? Ačiū.

K. GLAVECKAS ( LSF ) . Vi­sų pir­ma ši­ta ini­cia­ty­va ki­lo iš var­to­to­jų, kre­di­to ga­vė­jų ir jų in­te­re­sų gy­nė­jų – aso­cia­ci­jos ir ver­sli­nin­kų. Jie pra­šo, kad jie gau­tų raš­tiš­ką at­sa­ky­mą apie jų san­ty­kius, ko­dėl kei­čia­ma jų pa­siū­la, pa­vyz­džiui, pa­im­tas kre­di­tas. Ko­kios bus pa­lū­ka­nos, kad bū­tų raš­tiš­kai pa­ra­šy­ta, o ne vien tik pa­skam­bins iš ap­tar­na­vi­mo sky­riaus, koks nors kler­kas pa­sa­kys, pa­da­rys ir t. t. Raš­tiš­kos for­mos bu­vi­mas (tei­si­nin­kai ge­riau tą da­ly­ką ži­no) yra tei­si­nis pa­grin­das to­liau re­gu­liuo­ti sa­vo san­ty­kius tei­siš­kai, juos pri­žiū­rė­ti. Nes kai žo­di­nis yra, tai ga­li iš­si­gin­ti ir pa­na­šiai. Tai šis rei­ka­la­vi­mas yra ki­lęs iš vi­sų klien­tų. Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vos ban­kų aso­cia­ci­ja su tuo ne­la­bai su­ti­ko ir šian­dien ne­su­tin­ka. Jie ma­no, kad ban­kai tu­rės kur kas dau­giau dar­bo. Bet mes nu­ta­rė­me teik­ti to­kio įsta­ty­mo pro­jek­tą. Tai, kad bus dau­giau dar­bo ban­kams – tai čia nė­ra ar­gu­men­tas, kad tas san­ty­kis ne­tu­ri bū­ti su­re­gu­liuo­ja­mas, kaip mes sa­ko­me, per 30 die­nų, raš­tiš­kai (iš­im­ti­niu at­ve­ju) – 45 pa­ros.

PIRMININKAS. Ačiū, ger­bia­ma­sis pra­ne­šė­jau. Ma­tau, kad ben­dro su­ta­ri­mo ne­bus. Kal­bos dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų. Vie­nas – už, vie­nas – prieš. L. Sa­bu­tis – nuo­mo­nė už. Pra­šom.

L. SABUTIS ( TS-LKDF ) . Ka­dan­gi iš­gir­dau čia abe­jo­jan­čių, ar rei­ka­lin­ga to­kia re­dak­ci­ja, no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad Lie­tu­vo­je jau se­niai Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja tai, kad ins­ti­tu­ci­ja ar­ba įstai­ga dėl gau­tų pra­šy­mų, skun­dų, pa­reiš­ki­mų bū­tent nag­ri­nė­ja ir pri­ima vie­ną iš spren­di­mų: ten­kin­ti, ne­ten­kin­ti ar­ba duo­ti neut­ra­lų at­sa­ky­mą, ta­čiau at­sa­ky­ti į to­kį krei­pi­mą­si. Ste­bi­na tik tiek, kad iki šiol to­kios pro­ce­dū­ri­nės nor­mos ne­bu­vo. Ma­nau, kad ini­cia­to­riui K. Gla­vec­kui rei­kė­tų dar po svars­ty­mo (po pa­tei­ki­mo pri­ta­riu) ren­giant svars­ty­mui pro­jek­tą, vis dėl­to įra­šy­ti, kai toks at­sa­ky­mas ne­ten­ki­na pa­reiš­kė­jo, kur jis tu­rė­tų kreip­tis. Įsta­ty­mo lei­dė­jas ga­li su­reg­la­men­tuo­ti, kad tai ga­lė­tų bū­ti vie­na iš cen­tri­nio ban­ko ins­ti­tu­ci­jų ar­ba aso­cia­ci­ja, ar­ba tie­siog į teis­mą. Ta­čiau kai to nė­ra įsta­ty­me, žmo­gui lie­ka ne­aiš­ku, ir dau­ge­liui mū­sų čia ky­la pa­pil­do­mų svars­ty­mų. To­dėl pri­ta­riu pa­teik­tai re­dak­ci­jai, ko­kia yra pa­teik­ta, ir ma­nau, kad tai yra rei­ka­lin­ga nor­ma ap­skri­tai ci­vi­li­zuo­tai spren­džiant ver­slo ir pi­lie­čių klau­si­mus.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir ki­ta nuo­mo­nė – E. Klum­bys. Pra­šom, ko­le­ga.

E. KLUMBYS ( TTF ) . Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, aš iš es­mės su­tin­ku, kad tai yra šiek tiek si­tu­a­ci­jos pa­ge­ri­ni­mas, tai yra be­vil­tiš­kam pa­ka­ruok­liui šiek tiek at­lei­džia vir­vę. Bet aš no­riu pa­sa­ky­ti vie­ną da­ly­ką, kad bū­tent mes, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas, to­kią nor­mą nu­sta­tė­me anks­čiau, pri­im­da­mi to­kios re­dak­ci­jos įsta­ty­mo straips­nį. Da­bar jau vie­nas ki­tas pra­de­da at­si­pei­kė­ti, ką mes pri­ėmė­me. Iš tik­rų­jų tai yra ab­sur­das, kuo­met gin­čą tarp dvie­jų ša­lių spren­džia vie­na iš ša­lių. Aš vi­siš­kai su­pran­tu, žmo­nės Lie­tu­vo­je pik­ti­na­si, ką tas Sei­mas, ko­kius spren­di­mus pri­imi­nė­ja, o čia yra aki­vaiz­dus pa­vyz­dys. Ne­ga­li taip bū­ti. Gin­čą tu­ri spręs­ti kaž­kas ki­tas, tre­čias. O mes da­bar sau ra­miau­siai ban­do­me tai­sy­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą nu­sta­ty­da­mi lai­ką, per kiek lai­ko ban­kas tu­ri teik­tis duo­ti at­sa­ky­mą. Aš vi­siš­kai su­tin­ku su ger­bia­muo­ju Liud­vi­ku, kad bū­ti­na bent jau ši­tą per­dė­tai blo­gą siū­ly­mą pa­ge­rin­ti, įra­šy­ti, kas bus ta­da, jei­gu ban­kas at­si­sa­kys duo­ti raš­tą, nes jei­gu mes ne­nu­ro­dy­si­me, kas to­liau, tai ban­kas, pa­ti­kė­ki­te, tik­rai ne­duos to at­sa­ky­mo, o gy­vens taip, kaip gy­ve­no, to­liau.

Ši re­dak­ci­ja yra pras­ta. Aš ti­kiuo­si, kad gal­būt Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas ją šiek tiek pa­ge­rins. O iš prin­ci­po aš pra­šy­čiau, kad…

PIRMININKAS. Lai­kas!

E. KLUMBYS ( TTF ) . Bai­giu. Kad Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas rim­tai pa­gal­vo­tų ir iš es­mės ši­tą si­tu­a­ci­ją pa­keis­tų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, pra­šom su­si­kaup­ti ir bal­suo­ja­me, ar pri­ta­ria­me po pa­tei­ki­mo Ban­kų įsta­ty­mo 56 straips­nio pa­pil­dy­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIP-2749. Pra­šom bal­suo­ti. Bal­sa­vi­mas pra­dė­tas.

Už­si­re­gist­ra­vo ir bal­sa­vo 79 Sei­mo na­riai. Už – 66, 1 – prieš, 12 su­si­lai­kė. Pri­tar­ta. Se­niū­nų su­ei­ga siū­lo, kad pa­grin­di­nis ir vie­nin­te­lis ko­mi­te­tas bū­tų bū­tent Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tas. Su­tin­ka­me? Ačiū. Ir nag­ri­nė­ja­me ge­gu­žės 6 d.

Pats projektas:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388151&p_query=&p_tr2=

Papildyti Lietuvos Respublikos  bankų įstatymo 56 straipsnį 4 dalimi:

“4. Klientų prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, nagrinėja bankas. Bankas privalo išnagrinėti rašytinius kliento prašymus (skundus) ir raštu jam motyvuotai atsakyti per ne ilgesnį laiką, nei vienos periodinės kredito ir/ar palūkanų grąžinimo įmokos, nustatytos kliento kreditavimo sutartyje, terminas, skaičiuojant nuo kliento paklausimo gavimo dienos. Esant sudėtingam atvejui, bankas privalo raštu informuoti klientą apie ilgesnį atsakymo terminą, tačiau šis terminas negali viršyti keturiasdešimt penkių kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Jei kliento prašymas (skundas) nesusijęs su kliento kreditavimo sutartimi, Bankas privalo motyvuotai atsakyti klientui ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos.”

Tikslas:

papildyti sakiniu : “Bankas atsakymą klientui pateikia nemokamai”

2 komentarų Gera žinia: seimas pritarė pirmam įstatymo pakeitimui - bankų privalomas atsakymas per 30 d.

Atsakyti

 

 

 

Tu gali naudoti šios HTML tagus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Komentatoriams: pažymėkite varnelę, norėdami gauti sekančius šio įrašo komentarus el.paštu.
(Nekomentuojate? Galite užsisakyti komentarus el.paštu čia).